Oksenøya vokser

Publisert
2. oktober 2015

Kan bli hundrevis av nye boliger

Området på Oksenøya i Bærum kan få 348 nye boliger. 
 
Niels Torps arkitekter har levert inn et planforslag på delområde 7.3 Holtekilen.
 
Det er en 49 mål stort område vest for Forneburingen ned mot Holtekilen.
 
I kommunedelplan 2 er det lagt opp til 180 boliger her, men siden politikerne åpnet for en større utnyttelse på Fornebu, har Torp vist en mulighet til å nesten doble antall boliger.
 
I planforslaget er bebyggelsen delt i tre byggeområder rundt hvert sitt tun.
 
Ifølge arkitekten kan utnyttelsen økes fra 180 til 348 boliger uten dramatiske endringer av gjeldende reguleringsplan. Det vil blant annet ikke berøre grøntområdet ned mot sjøen der den bevaringsverdige Solstua ligger.

Annonse

Fortetting

«Den økte utnyttelsen i planforslaget er primært lagt som fortetting i området mellom Oksenøyveien og Forneburingen hvor den berører både landskap og eksisterende bebyggelse minst», heter det i begrunnelsen fra arkitekten.
 
Foruten Solstua ligger det to verneverdige portnerboliger innenfor planen.
 
De skal følgelig også bevares og danne inngangen til det nye boligområdet.

Ny veibruk

Oksenøyveien går i dag gjennom området og deler det i to.
 
Kommunedelplan 2 forutsetter imidlertid at veiens funksjon som adkomstvei til tidligere Norske Skogs hovedkontor på Oksenøen Bruk og Holtekilen Marina skal opphøre når bedriftene får adkomst fra Indre Ringvei på Fornebu.
 
Øst for Oksenøyveien er det i dag et større riggområde, hvor det er planforslaget er tenkt en tettere utnyttelse enn på vestsiden.
 
Deler av planområdet mot Holtekilen er regulert til naturvernområde.
 
Denne saken ble første gang publisert på Budstikka.no.